Main Office
ul. Brązownicza 13 lok.28, 01-929 Warszawa
NIP 118-195-92-43, REGON 141424908
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000310214. Kapitał zakładowy 50.000 PLN

Company Branch
ul. Marynarska 14 lok. 401 / 402
02-674 Warszawa

ul. Dworcowa 3
10-413 Olsztyn