Najciekawsze projekty

obecnie – 2008 – Wsparcie analityczne w zakresie rozwoju systemu billingowego i systemu CRM

Cel projektu: Wsparcie klienta w obrębie systemów IT
Korzyści klienta: Wdrażanie rozwiązań na podstawie analiz wykonanych przez konsultantów z wieloletnim doświadczeniem

2018 – Implementacja zmian w systemie sprzedaży 

Cel projektu: Udostępnienie ekranów mających na celu wsparcie sprzedaży w punktach POS
2016/2017 – Migracja danych ze spółki zależnej

Cel projektu: Migracja danych z systemów spółki zależnej do docelowych systemów bez wpływu na końcowego klienta
Korzyści klienta: Konsolidacja rynku telekomunikacyjnego i redukcja kosztów wynikających z rozwoju usług i ich utrzymania w dwóch niezależnych systemach.

2013/2014 – Migracja danych ze spółki zależnej

Cel projektu: Migracja danych z systemów spółki zależnej do docelowych systemów bez wpływu na końcowego klienta
Korzyści klienta: Konsolidacja rynku telekomunikacyjnego i redukcja kosztów wynikających z rozwoju usług i ich utrzymania w dwóch niezależnych systemach.

2013 – Migracja danych ze spółki zależnej

Cel projektu: Migracja uslug oraz danych abonentów do systemu docelowego
Korzyści klienta: Redukcja kosztów wynikających z utzrymywania dwóch systemów billingowych i CRM

2013 – Poprawienie jakości pozyskiwanych danych w procesie LNP (z ang. Local number portability)

Cel projektu: Analiza wpływu wyceny połączeń w systemie billingowym po zmianie w sposobie wyznaczania informacji o przenoszalności numerów
Korzyści klienta: Zmniejszenie niepoprawnie wystawianych dokumentów finansowych wwyniku błędnej wyceny połączeń na numery wyniesione od macierzystego operatora

2013 – Optymalizacja procesów związanych z wyładowaniem połączeń w procesie poprawnego fakturowania abonenta

Cel projektu: Usprawnienie procesów produkcyjnych dotyczący wyceny połączeń abonenta
Korzyści klienta: Efektywniejsze zarządzanie zasobami systemu produkcyjnego i skrócenie opóźnień w wysyłce faktur do abonenta końcowego.

2013 – Analiza wykonywalności funckjonalności wysyłki powiadomień SMS w procesie awarii

Cel projektu: Poprawienie jakości obsługi abonentów i zmniejszenie zapytań kierowanych przez abonentów do działu obsługi klienta
Korzyści klienta: Zmniejszenie połączeń przychodzących do obsługi klienta poprzez skuteczne informowanie abonentów o statusie otwartego zgłoszenia w procesie awarii.

2013 – Aplikacja do definiowania cen niestandardowych na wyszczególnione frakcje

Cel projektu: Dostarczenie opisu rozwiązania nakładki na system billingowy umożliwiający optymalizację procesów dla rynku biznes
Korzyści klienta: Usprawnienie procesu wprowadzania niestandardowych stawek na frakcje oraz zwiększenie jakości obsługi biznesowego abonenta

2012 – Analiza możliwości świadczenia usługi na sieci ruchomej

Cel projektu: Umożliwienie świadczenia usług na sieci ruchomej
Korzyści klienta: Poszerzenie oferty o możliwość świadczenia usług wynikających z funkcjonalności operatora wirtualnego.

2012 – Wprowadzenie usługi wideo na życzenie (VoD)

Cel projektu: Umożliwienie klientom końcowym zamawianie, za pośrednictwem widgetów, bezpłatnych i płatnych usług wideo na życzenie oraz ich automatyczne rozliczanie w systemie billingowym
Korzyści klienta: Zwiększenie atrakcyjności oferowanych usług. Ułatwienie i usprawnienie pracy, dzięki automatycznemu rozliczaniu nowej usługi

2012 – Zmiana momentu wysyłki urządzeń dla usługi szerokopasmowej transmisji danych (Bitstream Access)

Cel projektu: Przyspieszenie wysyłki urządzenia niezbędnego do świadczenia usługi, tak aby klient otrzymał urządzenie przed fizycznym uruchomieniem usługi dostępu do internetu
Korzyści klienta: Wzrost zadowolenie klienta końcowego oraz zmniejszenie liczby kontaktów klienta końcowego z operatorem, w celu wyjaśnienia braku dostępności usługi. Poprawa wizerunku firmy.

2011/2012 – Aktualizacja systemu bilingowego Infinys do wersji RBM 5.x.

Cel projektu: Udostępnienie nowych funkcjonalności dla tworzenia nowych produktów w systemie billingowym
Korzyści klienta: Możliwość korzystania z najnowszych funkcjonalności dostarczonych przez producenta systemu bilingowego przy tworzeniu nowych ofert oraz produktów

2011 – Narzędzie do automatycznej weryfikacji kluczowych danych pomiędzy platformą raportową, a systemami źródłowymi.

Cel projektu: Zapewnienie jakości danych przekazanych danych do platformy raportowej
Korzyści klienta: Poprzez możliwość identyfikowania nieprawidłowości występujących w danych przekazywanych pomiędzy platformą raportową, a systemami źródłowymi, wyeliminowane zostały nieprawidłowości w raportach. W efekcie, satysfakcja klienta biznesowego została zwiększona.

2011 – Zmiana przepustowości w trakcie cyklu rozliczeniowego abonenta

Cel projektu: Umożliwienie zmiany przepustowości usługi internetowej w trakcie cyklu rozliczeniowego
Korzyści klienta: Poprawa jakości obsługi klienta poprzez automatyczne dostosowanie przepustowości usługi do parametrów technicznych łącza

2011 – Wdrożenie funkcjonalności, przeznaczonej dla klientów biznesowych, związanej z obsługą zunifikowanej komunikacji (Unified Communication).

Cel projektu: Wprowadzenie nowego, jednolitego i spójnego narzędzia komunikacji, dostępnego dla wszystkich klientów biznesowych
Korzyści klienta: Poprawienie zadowolenia klienta końcowego, poprzez podniesienie produktywności poszczególnych pracowników i całej organizacji. Poprawienie wizerunku firmy, jako wiodącego dostawcy innowacyjnych usług telekomunikacyjnych w naszym kraju.

2011 – Dostosowanie systemu bilingowego do zmian w Prawie Telekomunikacyjnym

Cel projektu: Zapewnienie zgodności działania systemu bilingowego z zapisami Prawa Telekomunikacyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Korzyści klienta: Wywiązanie się z zobowiązań zapisanych w Prawie Telekomunikacyjnym, w zakresie umożliwienia abonamentowi aktywacji blokady na numery o podwyższonej opłacie oraz aktywacji progu kwotowego na połączenia o podwyższonej opłacie.

2010/2011 – Nowy wygląd faktur wystawianych z systemu billingowego

Cel projektu: Zmiana prezentacji informacji na fakturze abonenta oraz uzależnienie jej wyglądu od segmentu klienta
Korzyści klienta: Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów, poprzez zmianę sposobu prezentacji kluczowych informacji na fakturze. W efekcie podniesienia satysfakcji klienta zmniejszenie zapytań, kierowanych ze strony klienta końcowego do działu Contact Center.

2010/2011 – Automatyzacja procesu wystawiania faktur korygujących w związku ze zmianą stawki VAT

Cel projektu: Automatyczne wystawienie korekt do nieporpawnie wystawionych dokumentów finansowych
Korzyści klienta: Automatyzacja procesu zmiany wysokości podatku VAT, wywiązanie się z zobowiązań zapisanych w polskim prawie

2010 – Wprowadzenie nowej usługi IP VPN do portfolio oferowanych usług

Cel projektu: Umożliwienie sprzedaży usługi opartej o IP VPN w systemach IT
Korzyści klienta: Zwiększenie konkurencyjności firmy, poprzez wprowadzenie usług zgodnych z potrzebami klienta końcowego. Zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i niezawodności oferowanych usług, dzięki usprawnieniu transmisji danych i głosu.

2010 – Wprowadzenie daty spodziewanej realizacji usługi oraz jej modyfikacji

Cel projektu: Implementacja automatycznego wprowadzania daty najbardziej prawdopodobnego terminu realizacji usługi dla klienta końcowego
Korzyści klienta: Podniesienie jakości świadczonych usług oraz obsługi abonenta.

2010 – Wysyłka faktur korygujących wraz z fakturami okresowymi

Cel projektu: Wprowadzenie możliwości generowania faktur korygujących wraz ze standardową fakturą z kolejnego okresu rozliczeniowego.
Korzyści klienta: Usprawnienie procesu wysyłki faktur korygujących. Uporządkowanie gromadzonych faktur poprzez wprowadzenie dokumentów połączonych.

2010 – Anonimizacja danych transmisyjnych i osobowych

Cel projektu: Zapewnienie anonimowości danych transmisyjnych i osobowych zgodnie z ustawą o obowiązku przechowywania i usuwania danych transmisyjnych abonentów.
Korzyści klienta: Działanie zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, dzięki wprowadzeniu procesu usuwającego dane transmisyjne na bieżąco oraz wprowadzenie anonimowości danych przechowywanych w systemach klienta.

2010 – Uruchomienie usługi SAT TV

Cel projektu: Dostarczanie usługi SAT TV i jej realizacja w systemiach IT
Korzyści klienta: Zwiększenie konkurencyjności firmy przez świadczenie nowej usługi SAT TV

2010 – Aplikacja do wystawiania poprawnych faktur korygujacych

Cel projektu: Zaprojektowanie narzędzia do wprowadzania korekt dla niepoprawnie wystawionych dokumentów finansowych.
Korzyści klienta: Optymalizacja procesu obsługi reklamacji abonentów przez zwiększenie jakości wystawianych faktur korygujących. Redukcja kosztów utrzymania aplikacji dzięki wykorzystaniu technologii WWW.

2010 – Aplikacja do rejestru badań badań technicznych

Cel projektu: Utworzenie narzędzia w technologii .NET do rejestru badań technicznych na stacjach diagnostyki pojazdów
Korzyści klienta: Spełnia potrzeb członków Izby związanych z rejestracją badań technicznych oraz wydrukiem pełnej dokumentacji na stacjach diagnostycznych.

2009/2010 – Narzędzie wspierające poprawną konfigurację cen, na połączeniach międzynarodowych, w systemie bilingowym

Cel projektu: Zaprojektowanie i wykonanie narzędzia wspierającego analizę i modyfikację cen na połączenia międzynarodowe
Korzyści klienta: Zmniejszenie liczby reklamacji abonentów oraz wystawianych korekt. Możliwość wykonywania systematycznych weryfikacji aktualnej konfiguracji systemu bilingowego, dzięki czemu nowe kierunki na połączenia międzynarodowe do operatorów komórkowych są na bieżąco identyfikowane. Zautomatyzowany i usprawniony proces zmian konfiguracji prefiksów w systemie bilingowym.

2009 – Migracja danych ze spółki zależnej

Cel projektu: Migracja danych z systemów spółki zależnej do docelowych systemów bez wpływu na końcowego klienta
Korzyści klienta: Konsolidacja rynku telekomunikacyjnego i redukcja kosztów wynikających z rozwoju usług i ich utrzymania w dwóch niezależnych systemach.

2009 – Optymalizacja informacji na fakturze

Cel projektu: Optymalizacja informacji prezentowanych na fakturze abonenta
Korzyści klienta: Wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów druku i wysyłki faktur papierowych do klienta.

2009 – Automatyzacja rozksięgowywania błędnych wpłat abonentów.

Cel projektu: Zaprojektowanie i wykonanie procesu automatycznego przeksięgowania błędnych wpłat abonentów
Korzyści klienta: Zmniejszenie liczby ręcznie wykonywanych przeksięgowań dla wpłat abonentów wykonanych na niepoprawne konto billingowe. W efekcie procesu przeksięgowanie wpłaty na prawidłowe konto i jej automatyczna alokacja do dokumentu finansowego.

2009 – Uruchomienie usługi IP TV

Cel projektu: Dostarczanie usługi IP TV i jej realizacja w systemiach IT
Korzyści klienta: Zwiększenie konkurencyjności firmy, oraz potencjalnych źródeł przychodów

2008/2009 – Wprowadzenie usługi gier na życzenie

Cel projektu: Umożliwienie klientom końcowym zamawianie usług dodatkowych w postaci gier na życzenie
Korzyści klienta: Narzędzie do pozyskiwania i lojalizowania klientów, mechanizm do podnoszenia ARPU

2008 – Implementacja oferty antychurnowej w systemach IT

Cel projektu: Stworzenie oferty antychurnowej
Korzyści klienta: Zmniejszenie wskaźnika antychernu przez proces lojalizacji abonentów

2008 – Wdrożenei usług „Backup” w systemie billingu i systemie CRM

Cel projektu: Realizacja nowych produktów z rodzaju VAS (z ang. value-added service)
Korzyści klienta: Stworzenie nowej usługi dla rynku HOME oraz SOHO/SME realizowanej z usługą dostępu do internetu

2008 – Realizacja usługi konwergentnej dla abonentów z segmentu „biznes”

Cel projektu: Analiza możliwości implementacji usługi konwergentnej w systemie billingowym i CRM
Korzyści klienta: Rozszerzenie oferty dla segmentu biznes przez realizację usług konwergentnych